DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

Danh sách thuê bao trúng giải tháng
STT Thời gian Giải thưởng Mã dự thưởng Số điện thoại
1 29/11/2016 - 28/12/2016 iPhone 6S Plus 16GB MM849480530965100464 8494805xxxx
2 29/11/2016 - 28/12/2016 5 triệu đồng tiền mặt MM8412599214385100010 84125992xxxx
3 29/11/2016 - 28/12/2016 Thẻ cào 500.000 đồng MM849174300955100005 8491743xxxx
4 29/12/2016 - 27/01/2017 iPhone 6S Plus 16GB MM849465720560300622 8494657xxxx
5 29/12/2016 - 27/01/2017 5 triệu đồng tiền mặt MM8412356000920400004 84123560xxxx
6 29/12/2016 - 27/01/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM849154854330200013 8491548xxxx
7 28/01/2017 - 26/02/2017 iPhone 6S Plus 16GB MM849468420940601640 8494684xxxx
8 28/01/2017 - 26/02/2017 5 triệu đồng tiền mặt MM8412997509060800009 84129975xxxx
9 28/01/2017 - 26/02/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8412597617470900024 84125976xxxx
10 29/11/2016 - 26/02/2017 60 triệu đồng tiền mặt MM849134523100201072 8491345xxxx
11 27/02/2017 - 28/03/2017 20 triệu đồng tiền mặt MM849183916471000127 8491839xxxx
12 27/02/2017 - 28/03/2017 Xe máy điện Vespa MM849423809931000019 8494238xxxx
13 27/02/2017 - 28/03/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8412552947971000005 84125529xxxx
14 29/03/2017 - 27/04/2017 20 triệu đồng tiền mặt MM849110747021400153 8491107xxxx
15 29/03/2017 - 27/04/2017 Xe máy điện Vespa MM8412361125791700009 84123611xxxx
16 29/03/2017 - 27/04/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM849416425351600002 8494164xxxx
17 28/04/2017 - 27/05/2017 20 triệu đồng tiền mặt MM849462621291800279 8494626xxxx
18 28/04/2017 - 27/05/2017 Xe máy điện Vespa MM8412972966012100006 84129729xxxx
19 28/04/2017 - 27/05/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8412571009181800003 84125710xxxx
20 27/02/2017 - 27/05/2017 50 triệu đồng tiền mặt MM849499032562100582 8494990xxxx
21 28/05/2017 - 26/06/2017 1 Cây vàng SJC MM8412529065732500246 84125290xxxx
22 28/05/2017 - 26/06/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM849151593502613645 8491515xxxx
23 27/06/2017 – 26/07/2017 1 Cây vàng SJC MM8412593187902800111 84125931xxxx
24 27/06/2017 – 26/07/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8412568843732700034 84125688xxxx
25 27/07/2017 – 25/08/2017 1 cây vàng SJC MM8412320087593400353 84123200xxxx
26 27/07/2017 – 25/08/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8412555571263400080 84125555xxxx
27 28/05/2017 – 25/08/2017 40 triệu đồng tiền mặt MM849110255273300361 8491102xxxx
28 26/08/2017 - 24/09/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM84124916xxxx3600097 84124916xxxx
29 26/08/2017 - 24/09/2017 1 cây vàng SJC MM8412938913623700091 84129389xxxx
30 25/09/2017 - 24/10/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8491327xxxx4301439 8491327xxxx
31 25/09/2017 - 24/10/2017 1 cây vàng SJC MM8494869xxxx4200597 8494869xxxx
32 25/10/2017 - 23/11/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8491495xxxx4300103 8491495xxxx
33 25/10/2017 - 23/11/2017 1 cây vàng SJC MM8494368xxxx4400136 8494368xxxx
34 26/08/2017 - 23/11/2017 40 triệu đồng tiền mặt MM8494133xxxx4300051 8494133xxxx
35 24/11/2017 - 23/12/2017 iPhone 8 Plus 256GB MM84125802xxxx5000138 84125802xxxx
36 24/11/2017 - 23/12/2017 Thẻ cào 500.000 đồng MM8494225xxxx5000014 8494225xxxx
37 24/12/2017 - 22/01/2018 iPhone 8 Plus 256GB MM8491618xxxx0300160 8491618xxxx
38 24/12/2017 - 22/01/2018 Thẻ cào 500.000 đồng MM84127220xxxx0300827 84127220xxxx
39 23/01/2018 - 21/02/2018 iPhone 8 Plus 256GB MM84125501xxxx0800312 84125501xxxx
40 23/01/2018 - 21/02/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8494488xxxx0600042 8494488xxxx
41 24/11/2017 - 21/02/2018 1 cây vàng SJC 999 MM8491863xxxx0600103 8491863xxxx
42 22/02/2018 - 23/03/2018 iPhone 8 Plus 256GB MM8494989xxxx1100248 8494989xxxx
43 22/02/2018 - 23/03/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8494254xxxx0900008 8494254xxxx
44 24/03/2018 - 22/04/2018 iPhone 8 Plus 256GB MM8488600xxxx1600167 8488600xxxx
45 24/03/2018 - 22/04/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8491179xxxx1400513 8491179xxxx
46 23/04/2018 - 22/05/2018 iPhone 8 Plus 256GB MM8494998xxxx1900061 8494998xxxx
47 23/04/2018 - 22/05/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM84129701xxxx1700881 84129701xxxx
48 22/02/2018 - 22/05/2018 1 cây vàng SJC 9999 MM8494239xxxx1800016 8494239xxxx
49 23/05/2018 - 21/06/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM84125551xxxx2300054 84125551xxxx
50 23/05/2018 - 21/06/2018 Chuyến du lịch Bali - Indonesia MM8494552xxxx2200142 8494552xxxx
51 22/06/2018 - 21/07/2018 Chuyến du lịch Bali - Indonesia MM8494157xxxx2700140 8494157xxxx
52 22/06/2018 - 21/07/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM84123377xxxx2500443 84123377xxxx
53 22/07/2018 - 20/08/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM84129507xxxx3100040 84129507xxxx
54 22/07/2018 - 20/08/2018 Chuyến du lịch Bali - Indonesia MM8488681xxxx3300224 8488681xxxx
55 23/05/2018 - 20/08/2018 50 triệu đồng tiền mặt MM8494697xxxx3400130 8494697xxxx
56 21/08/2018 - 19/09/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM84125936xxxx3500028 84125936xxxx
57 21/08/2018 - 19/09/2018 Chuyến du lịch Hàn Quốc MM84123715xxxx3700073 84123715xxxx
58 20/09/2018 - 19/10/2018 Chuyến du lịch Hàn Quốc MM8491931xxxx3900022 8491931xxxx
59 20/09/2018 - 19/10/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8491212xxxx3800929 8491212xxxx
60 20/10/2018 - 18/11/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8491637xxxx4410480 8491637xxxx
61 20/10/2018 - 18/11/2018 Chuyến du lịch Hàn Quốc MM8485736xxxx4300005 8485736xxxx
62 21/08/2018 - 18/11/2018 50 triệu đồng tiền mặt MM8482503xxxx4500054 8482503xxxx
63 19/11/2018 - 18/12/2018 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8491461xxxx4802311 8491461xxxx
64 19/11/2018 - 18/12/2018 Chuyến du lịch Nhật Bản MM8482347xxxx4900109 8482347xxxx
65 19/12/2018 - 17/01/2019 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8494493xxxx0411785 8494493xxxx
66 19/12/2018 - 17/01/2019 Chuyến du lịch Nhật Bản MM8494490xxxx0400098 8494490xxxx
67 18/01/2019 - 16/02/2019 Thẻ cào Vinaphone 500.000 đồng MM8484338xxxx060048 8484338xxxx
68 18/01/2019 - 16/02/2019 Chuyến du lịch Nhật Bản MM8482890xxxx600498 8482890xxxx
69 19/11/2018 - 16/02/2019 iPhone XS MAX 64GB MM8491738xxxx500164 8491738xxxx
Danh sách thuê bao trúng giải ngày

STT Ngày Số thuê bao Giải ngày
1 25/08/2017 8494413xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
2 24/08/2017 8494773xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
3 23/08/2017 8488873xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
4 22/08/2017 8494763xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
5 21/08/2017 8494707xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
6 20/08/2017 8494315xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
7 19/08/2017 84125287xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
8 18/08/2017 84125233xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
9 17/08/2017 8494976xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
10 16/08/2017 84123463xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
11 15/08/2017 84129652xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
12 14/08/2017 8491318xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
13 13/08/2017 84127249xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
14 12/08/2017 8494461xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
15 11/08/2017 8494800xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
16 10/08/2017 8488665xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
17 09/08/2017 8491556xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
18 08/08/2017 8494708xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
19 07/08/2017 8494527xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
20 06/08/2017 8491426xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
21 05/08/2017 8494198xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
22 04/08/2017 8488693xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
23 03/08/2017 84125648xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
24 02/08/2017 84125652xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
25 01/08/2017 8491988xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
26 31/07/2017 84127628xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
27 30/07/2017 8494202xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
28 29/07/2017 84129630xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
29 28/07/2017 8491171xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
30 27/07/2017 8494434xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
31 26/07/2017 8491758xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
32 25/07/2017 8494989xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
33 24/07/2017 84125705xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
34 23/07/2017 8494172xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
35 22/07/2017 8491106xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
36 21/07/2017 8491815xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
37 20/07/2017 84125529xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
38 19/07/2017 8494775xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
39 18/07/2017 84129481xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
40 17/07/2017 84123461xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
41 16/07/2017 8491434xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
42 15/07/2017 8491283xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
43 14/07/2017 8491359xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
44 13/07/2017 84129845xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
45 12/07/2017 84124894xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
46 11/07/2017 8494315xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
47 10/07/2017 84123881xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
48 09/07/2017 8494394xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
49 08/07/2017 8491432xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
50 07/07/2017 8491843xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
51 06/07/2017 8494914xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
52 05/07/2017 84123442xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
53 04/07/2017 84125262xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
54 03/07/2017 8491415xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
55 02/07/2017 84125919xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
56 01/07/2017 84124375xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
57 30/06/2017 84125636xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
58 29/06/2017 8494236xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
59 28/06/2017 8491420xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
60 27/06/2017 8491518xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
61 26/06/2017 8491660xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
62 25/06/2017 8494415xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
63 24/06/2017 8494431xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
64 23/06/2017 8494511xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
65 22/06/2017 8494834xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
66 21/06/2017 84124716xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
67 20/06/2017 8488845xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
68 19/06/2017 84129656xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
69 18/06/2017 84123991xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
70 17/06/2017 84123492xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
71 16/06/2017 8494943xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
72 15/06/2017 8494750xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
73 14/06/2017 8491480xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
74 13/06/2017 8491434xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
75 12/06/2017 8494398xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
76 11/06/2017 8494685xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
77 10/06/2017 84123252xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
78 09/06/2017 8494747xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
79 08/06/2017 8494154xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
80 07/06/2017 8488628xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
81 06/06/2017 84127887xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
82 05/06/2017 8491849xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
83 04/06/2017 8494804xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
84 03/06/2017 8494998xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
85 02/06/2017 8491558xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
86 01/06/2017 84129565xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
87 31/05/2017 8494234xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
88 30/05/2017 84125243xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
89 29/05/2017 84125730xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng
90 28/05/2017 8494256xxxx THẺ CÀO VINAPHONE 50.000 đồng